Konkurs dla przedszkolaków i uczniów Moja MAMA jest wspaniała

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Moja mama jest wspaniała”. Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański.  Prace składać należy do 22 maja 2017r. w makowskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2017r. o godz. 13.00. w sali parkietowej Domu Kultury. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.


KONKURS PLASTYCZNY ”MOJA MAMA JEST WSPANIAŁA”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych. 

3. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna.

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach. 

Prace powinny być oprawione (rama drewniana, passe- partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail).

5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac: 

22 maja 2017r. – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim lub Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 24.

6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone mogą zostać również odpowiednie kategorie wiekowe.

9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły/przedszkola).

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Domu Kultury (ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim).

11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach: 25.05-09.06.2017r.

12. Od dnia 12.06.2017 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od powyższego terminu przechodzą na własność organizatora. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka delegująca. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim makowska kultura.plwww.facebook.com/makowskakultura, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.