Najwyżej oceniony projekt w Województwie Małopolskim !


Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” znalazł się na I-szym miejscu listy podstawowej Subregionu Podhalańskiego projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 692 613,49 zł.

Wartość projektu brutto stanowi kwota 2 449 311,31 , z tego wydatki kwalifikowane to  1 991 310,00 zł .

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” uzyskał 35 punktów na etapie oceny merytorycznej oraz w ujęciu procentowym 94,59 %.


W ramach konkursu złożono 46 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 45 759 064,79 zł, co stanowi ok. 52,8% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

8 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej, w której wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 348 415,81 zł.

11 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej, w której wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 30 935 543,26 zł.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwał:

dokonał wyboru do dofinansowania 40 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 30 935 543,26 zł.

19 grudnia została ogłoszona Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17. na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Nasz nowoczesny PSZOK powstanie przy ul. Sportowej na terenie dawnych magazynów GS i będzie (mamy nadzieję) modelowym przykładem właściwej gospodarki odpadami.