Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


         Zarządzenie nr 120.38.2018

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

z dnia 17 stycznia 2018 r.


w sprawie : ogłoszenia konkursu (naboru) na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.), Zarządzenia nr 120.9.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z 04 marca 2015 roku w sprawie: regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze -


z a r z ą d z a m , co następuje:


§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko referenta w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

§2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję konkursową (Rekrutacyjną ) w składzie:


1. Maria Stec przewodniczący komisji

2. Maria Czarniak sekretarz komisji

3. Andrzej Sobczuk członek komisji

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone 

w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Załącznik do Zarządzenia Nr 120.38.2018 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 17 stycznia 2018r.

Regulamin naboru