Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania


Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Termin składania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do wniosku:

 1. Kopia umowy o pracę z młodocianym, pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 1. Kopia świadectwa pracy z młodocianym pracownikiem
 1. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 1. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 1. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
 1. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
 1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 1. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.

Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione na każdej stronie przez

pracodawcę.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam

za zgodność z oryginałem”, data i podpis pracodawcy.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

ul. Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

lub złożyć osobiście w biurze podawczym GZPO pokój nr 25.

Organ przyznający dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Makowa Podhalańskiego, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych(Dz. U. z 2017 r. poz. 89).
 8.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 9.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U z 2018r. poz. 917).
 10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 11.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

 

 

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis