KONKURS BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie na Babiogórska Szopkę Regionalną. Prace konkursowe prosimy składać w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5 do dnia 4 stycznia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom na szczeblu gminnym nastąpi w dniu 8 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00. W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu Powiatowego.

KONKURS

BABIOGÓRSKA

SZOPKA REGIONALNA

XVIII EDYCJA


Szopka – urządzana w kościołach, noszona przez kolędników odwiedzających domy w okresie Bożego Narodzenia – to miniaturka betlejemskiej groty zaludniona figurkami – postaciami aniołów, pasterzy, wiernych składających hołd  Narodzonemu Dzieciątku. Nierzadko swoim wystrojem nawiązywała do lokalnych pejzaży, zwyczajów, realiów codziennego życia, a także do wydarzeń społecznych i politycznych. W szopce od zawsze było miejsce dla wszystkich – wszak Ten, który się narodził niósł zbawienie całemu światu.

Pierwszą szopkę w dziejach Kościoła urządził św. Franciszek z Asyżu (1182 – 1226). Zimą 1223 roku w miasteczku Greccio, w autentycznej stajni, gdzie znajdowały się: osiołek
 i  wół, położył w żłobie, na sianie, dziecko gospodarza i odczytał towarzyszącym mu braciom tekst Ewangelii o Narodzeniu, na ten sam temat wygłosił homilię. W podobnej scenerii
 w następnych latach odprawiał Mszę Św. i opowiadał wiernym o Cudzie Narodzenia. W ten sposób pragnął przybliżyć prostym ludziom tajemnicę Zbawienia. W ślad za św. Franciszkiem zakon franciszkanów stał się pierwszym propagatorem nie tylko szopki, ale także widowisk religijnych mówiących o Bożym Narodzeniu.

Widowiska religijne miały swoje źródło w tzw. dialogach, wywodzących się bezpośrednio z teatru rzymskiego. Początkowo były to dysputy prowadzone  pomiędzy postaciami ze Starego i Nowego Testamentu, np. pomiędzy Adamem i Ewą, Abrahamem 
i Izaakiem itp. W Polsce widowiska religijne pojawiły się w XIII stuleciu, początkowo
 w klasztorach, a następnie w bursach akademickich, na rynkach miast itp. Równocześnie, wzorując się na św. Franciszku z Asyżu, urządzano w kościołach w okresie Bożego Narodzenia stajenki betlejemskie. Początkowo były to nieruchome figurki ustawiane w odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu. Szopki z ruchomymi kukiełkami, nazywane „betlejemki” zaczęto konstruować dopiero w XVI wieku.

 W XVIII stuleciu, gdy na skutek wprowadzania do widowiska jasełkowego zbyt wielu elementów świeckich, biskup poznański Teodor Czartoryski, a w ślad za nim inni, zakazał w kościołach tego typu przedstawień jako nie licujących z powagą miejsca, przerodziły się one w przenośny teatrzyk kukiełkowy. Nadal jednak w świątyniach przygotowywano tradycyjne stajenki betlejemskie konstruując całe kompozycje pejzażowe, ustawiając figurki
 z drewna, porcelany, gipsu. Wiele z nich prezentowało lokalną architekturę, zwyczaje, stroje, czy wreszcie aktualną sytuację  społeczną i polityczną. W trudnych dla narodu okresach szopka stawała się nierzadko wręcz patriotyczną demonstracją.

Podobnie było z szopkami obnoszonymi po domach przez kolędników. W każdym regionie miały one odrębne, charakterystyczne formy, jak np. słynna dzisiaj nieomal na całym świecie szopka krakowska.

Także pod Babią Górą jeszcze pół wieku temu kolędowano z szopką, często skromną jak pasterski szałas – w przeszłości atrybut tej ziemi.

Nawiązując do dawnych  tradycji Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizują konkurs - BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA.                                                                                                   opr. Urszula Janicka – Krzywda

Regulamin konkursu

1.Ocenie podlegają szopki spełniające następujące warunki:

a)przedstawienie scenerii betlejemskiej ilustrujące narodzenie Zbawiciela,

b)umieszczenie sceny betlejemskiej w formie przestrzennej,  w realiach regionu babiogórskiego – krajobraz (w tym koniecznie zarys Babiej Góry), architektura (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.,

c)szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień),

Ocenie nie podlegają szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia, eternit itp.) Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.) Dopuszcza się użycia plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegają szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

Organizatorzy proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 1b i zastosowanie się do jego zaleceń.

2.Szopki oceniane będą w następujących kategoriach:

a)rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),

b)dziecięca (obejmuje szopki  wykonane samodzielnie przez dzieci 
w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych),

c)młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież z gimnazjów i szkół średnich).

3.Przy ocenie szopek będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)zastosowanie się do pkt. 1 niniejszego regulaminu,

b)staranność wykonania,

c)estetyka wykonania.

4.Prace konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: gminnym 
i powiatowym:

a)Organizacją etapu gminnego zajmują się wspólnie szkoły i parafie przy współudziale Urzędów Gmin i ośrodków kultury. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych w oparciu o niniejszy regulamin
i typujące na konkurs powiatowy wyłącznie prace nagrodzone pierwszą nagrodą w każdej z 3 kategorii. W przypadku przyznania więcej niż jednej pierwszej nagrody w danej kategorii jury konkursu powiatowego dokona weryfikacji i zdecyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu prac do konkursu

finałowego. Na konkurs powiatowy wytypowana może być również jedna praca wyróżniona nagrodą specjalną.

b) W sytuacji, gdy na terenie gminy nie został zorganizowany etap gminny konkursu, na konkurs powiatowy przyjmowane będą wyłącznie szopki zakwalifikowane przez właściwe gminne ośrodki kultury, w ilości nie większej niż podane zostało w p.4 a. regulaminu.

c)  Organizacją etapu powiatowego zajmuje się Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych wytypowanych przez gminy w oparciu o niniejszy regulamin. Jury przyznaje w każdej  kategorii 3 nagrody: I, II i III. Jury może oprócz tego przyznać w każdej kategorii jedną nagrodę specjalną.

d) Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia na konkurs szopek spoza powiatu suskiego wykonanych zgodnie z niniejszym regulaminem, po uprzednim kontakcie z organizatorami.

5.  Terminy:

a)Terminy rozstrzygnięcia konkursów gminnych określają ich organizatorzy.

b)Prace na konkurs powiatowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy   w Budzowie (Sala Narad) w dniu 10. 01. 2019 r. (czwartek) 
w godzinach od 8.00 do 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego i rozdanie nagród nastąpi 20. 01. 2019 r. o godz. 12.00 (po Mszy Św. z godz. 11.00)
 w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

Odbioru szopek można dokonywać w dniu ogłoszenia wyników lub do 25.01.2019 r. Prace nagrodzone w konkursie powiatowym pozostają do dyspozycji organizatorów do celów ekspozycyjnych. Prace nienagrodzone
i nieodebrane w terminie również pozostają do dyspozycji organizatora.


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy,
 tel. (33) 874 01 35

- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,
 tel. (33) 874 00 11

- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel. (33) 875 79 40


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Organizatorzy:

- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,

- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,

- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy,

- przy współudziale Gmin z terenu powiatu suskiego.