KWALIFIKACJA WOJSKOWA


Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 01.03.2017 – 07.03.2017r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego /ul. płk T. Semika/ w Suchej Beskidzkiej. Kwalifikacja kobiet                                                                                         odbędzie się w dniu 19.02.2018r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają mężczyźni:

-urodzeni w 1999 roku,

-urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

-osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

-kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

-posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),

-aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,

-oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /np. prawo jazdy/,

-świadectwo ukończenia szkoły albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa.