OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański
w gminie Maków Podhalański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXX.299.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące w/w projektu zmiany części miejscowego planu oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres:

  Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

  ul. Szpitalna 3

  34-220 Maków Podhalański;

- ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej

  34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, p.20

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:gp@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Mgr Paweł Sala