W Makowie Podhalańskim rusza budżet obywatelski!

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum.

Uprzejmie informujemy że projekty składane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego na rok 2019 mogą dotyczyć wszystkich spraw, które stanowią zadania własne gminy.

Chcąc zgłosić projekt należy wypełnić formularz dostępny na stronie  http://www.makow-podhalanski.pl/dla-mieszkancow/bu... lub pobrać wersję papierową w Biurze Obsługi Urzędu.

Wypełnione formularze projektowe składa się w wersji papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem e-mail na adres urzad@makow-podhalanski.pl

Składanie wniosków potrwa od 17.07.201r. do 12.08.2018 r.


ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju Miasta, tj. ma charakter lokalny.

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego zarówno dla obszaru Maków Dolny oraz Maków Centrum w 2018 roku.

4. Zadania może zgłaszać każdy, który w dniu zgłoszenia ukończył 16 lat.

5. Zgłoszeń zadań należy dokonywać poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi w Urzędzie lub za pośrednictwem e-mail na adres urzad@makow-podhalanski.pl. Formularze dostępne są na stronie   www.makow-podhalanski.pl//budzet-obywatelski-2018  w zakładce Budżet Obywatelski lub w Biurze Obsługi Klienta

6. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.

7. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu wyznaczonego na podstawie § 9 Regulaminu nie będą rozpatrywane.

8. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. § 3 nie będzie rozpatrywane.

9. Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Gminy Maków Podhalański oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE