Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim
OgSO.0002.33.2018 Maków Podhalański, 20 marca 2018 roku.
Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalańskizwołuję na dzień 28 marca 2018 r. /środa/ o godz. 9 00


Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad , na którą serdecznie zapraszam:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Wiejski Przychodnia Zdrowia” w Juszczynie za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 9783/6 położonej w Makowie Podhalańskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków Podhalański wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno - finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej od 01.01.2017 do 31.12.2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z realizacji Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2014-2020 za okres 1.01.2017 do 31.12.2017 rok.
 16. Przekazanie sprawozdania rocznego z realizacji ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Maków Podhalański na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Maków Podhalański.
 20. Przekazanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Maków Podhalański w 2017 roku.
 21. Udzielenie odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedla.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie obrad.     Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Bania


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.