Z A W I A D O M I E N I E

OgSO.0002.35.2018                                                                                                           Maków Podhalański, 12 czerwca 2018 roku.


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański


zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 r. /czwartek/ o godz. 9 00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na którą serdecznie  z a p r a s z a m :

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2017rok.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządówosiedli
 6. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w MakowiePodhalańskim.
 7. OdczytanieopiniiRegionalnejIzbyObrachunkowejwKrakowieoprzedłożonymprzezBurmistrza Makowa Podhalańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mieniakomunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2017rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata2017-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Maków Podhalański ( działka położona w Makowie Podhalańskim).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Maków Podhalański ( działka położona w Kojszówce).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminyMakówPodhalański,obejmującejterenpołożonywmiejscowościJuszczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie MakówPodhalański.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowośćJuszczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
 18. Podjęcieuchwaływsprawieustaleniaszczegółowychzasadponoszeniaodpłatnościzapobytwośrodkach wsparcia,mieszkaniachchronionychniebędącychjednostkamiorganizacyjnymigminyMakówPodhalański, a realizującymi zadania własne Gminy Maków Podhalański w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
 20. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącej wniosku firmy „GUARD” z siedzibą w Częstochowie.
 21. Udzielenie odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedla.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Bania


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.