Z A W I A D O M I E N I E

OgSO.0002.36.2018                                                                                                                                               Maków Podhalański, 08 sierpnia 2018 roku.

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 16 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9 00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad , na którą serdecznie zapraszam: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2017 rok.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości przysługującej Gminie Maków Podhalański od Gminnej Spółdzielni „SCH”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Maków Podhalański.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Gminy Maków Podhalański na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020
  z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.351.2018 Rady Miejskiej z 21 czerwca 2018 r.
  w sprawie analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka, Gmina Maków Podhalański.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Makowie Podhalańskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Maków Podhalański – do realizacji projektu
  w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
 15. Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim oraz trybu wprowadzania zmian do Statutu Gminy Maków Podhalański.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zbadania sprawy dotyczącej przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zespołu osuwiska
  Nr KDO 121506489”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.
 19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedla.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY 

    RADY MIEJSKIEJ

Henryk Bania

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.