ZAKOŃCZENIE ZADANIA.


ZAKOŃCZENIE ZADANIA.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala informuje, iż zakończona została realizacja zadania podpisanej umowy realizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskie w Krakowie pn.: Zabezpieczenie osuwiska w Makowie Podhalańskim obejmujące odwodnienie terenu, remont drogi ul. Mickiewicza nr ewid. 7871/2 w km 0+202 – 1 + 047 wraz z kanalizacją deszczową” w ramach Działania 5.1. Adaptacja do zmian klimatu w Poddziałaniu 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020.

Wartość zrealizowanego zadnia wyniosła 2 184 225,50 złotych z czego 85% wyniosła dotacja z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. 1 606 500,00 złotych.