Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

w Makowie Podhalańskim

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Księgowy w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych

w Makowie Podhalańskim


I. Miejsce wykonywania pracy – Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w

Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3

II. Wymagania niezbędne:

Kandydat:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

III. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość norm prawnych związanych z rachunkowością budżetową (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie z sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont itd.)
 • znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i założenia,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość procedur administracyjnych (KPA),
 • umiejętność organizowania pracy i współpracy w zespole

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • prowadzenie rachunkowości w gminnych jednostkach organizacyjnych (placówki oświatowe oraz Gminny Zarząd Placówek Oświatowych),
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w w/w jednostkach,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, właściwe kierowanie (obieg) kontrolowanie w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, czuwanie nad zgodnością dokumentów w/w jednostkach z dokumentacją podstawową w jednostce
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZPO, w rozumienia przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

VI. Dokumenty potwierdzające wymagania

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 lipca 2019r. do godz. 15-tej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, bezpośredni ow Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim- w biurze Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych pokój Nr 25 lub przesłać pocztą(decyduje data stempla urzędu pocztowego) na adres:

Gminny Zarząd Placówek Oświatowych,34-220 Maków Podhalańskim ul. Szpitalna 3

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: oficjalnej stronie gminy www.makow-podhalanski.pl oraz na tablicy informacyjnej GZPO w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane przez administratora Gminny Zarząd Placówek Oświatowych z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, adres elektroniczny urzad@makow-podhalanski.pl, tel. 33 874 97 55 w celu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu i przyjęcia lub odrzucenia oferty, a następnie przez6 miesięcy w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO[1] w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Jeżeli kandydat w dokumentacji rekrutacyjnej i rozmowach udostępni inne dane, w tym szczególnej kategorii, administrator uzna to za działanie potwierdzające wyraźną i dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 RODO.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub listownie na adres Zarządu.

Odbiorcami danych mogą być członkowie komisji rekrutacyjnej, użytkownicy Biuletyn Informacji Publicznej i czytelnicy tablicy ogłoszeń (w zakresie danych podlegających obowiązkowi publikacji tj. imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych). Mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, dostarczającymi wsparcia informatycznego, prawnego, obsługi administracyjnej m.in. Urzędowi Miejskiemu w Makowie Podhalańskim.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b i e), przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie danych dobrowolnie udostępnionych przysługuje również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych wynikających z przywołanych przepisów są wymogiem ustawowym, a ich nieudostępnienie może uniemożliwić udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane nie będą podlegały profilowaniu lub automatycznemu przetwarzaniu przez administratora.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie administratora lub pod podanym numerem telefonu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8749755

 

 

Dyrektor

Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

 

Ewa Madej

 

 

Maków Podhalański, dnia 18.06.2019r.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE