Z A W I A D O M I E N I E


OgSO.0002.5.2019                                                                                                                                                                       Maków Podhalański, 27 luty 2019 roku.


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalańskizwołuję na dzień 06 marca 2019 r. (środa) o godz. 9 00


Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad , na którą serdecznie z a p r a s z a m :


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2019 roku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/2000 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 04.04.2000 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2018 r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 1.01.2018–31.12.2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – monitoringu rocznego z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2014-2020 za okres 1.01.2018-31.12.2018
 13. Przekazanie sprawozdania rocznego z realizacji ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie za 2018 r.
 14.  Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim za 2018 rok.
 15. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.