Ogłoszenie


GK.6722.5.2017                                                                                                                                       Maków Podhalański, 26.10.2017
OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXVI.239.2017 z dnia 13 czerwca 2017r.oraz Uchwały Nr XXVII.257.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o przystąpieniu do zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański Zmiany planu obejmują tereny określone na załącznikach graficznych w/w uchwał stanowiących ich integralne części.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.


Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3) w terminie do: dnia 20 listopada 2017r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Treść Uchwały 239

Treść Uchwały 257

Załącznik nr 1


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 20 lipca 2017 r. decyzji Nr 22/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.114.2017.EB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę , na wniosek z 22.06.2017 r. złożony 23 czerwca 2017 r. przez inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40A, 34-220 Maków Podhalański, działającego przez pełnomocnika Katarzyna Rokicka, adres do korespondencji: Biprokom-Kraków S.A., Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego ścieków Ø160mm – odcinek L=18,0m w pasie terenu zamkniętego w km 6,182 toru kolejowego linii 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, na działce nr 872/11, obręb Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna Maków Podhalański, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (od punktu włączenia w Makowie Podhalańskim do osiedla Nowakówka w Grzechyni) . Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański, obręb ewidencyjny Maków Podhalański, nr działki ewidencyjnej 872/11.


Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 67, tel. 12 39 21 667, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9 00–1700, wtorek – piątek w godz. 7 30–1530.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/372/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański oraz uchwały Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. w siedzibie OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2 o godz. 15 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


MPZP undefined

PrognozaOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków PodhalańskiNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII.204.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. w siedzibie OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2 o godz. 16 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


MPZP

Prognoza

25.05.2017r
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVIII/399/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański oraz uchwały Nr XX.181.2016 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.05.2017 r. do 13.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 11.00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na 
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy 
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia27.06.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Juszczyn Prognoza II WYŁOŻENIE

Juszczyn zał 1

Juszczyn_zał_2A

Juszczyn_zał_2B

Juszczyn_zał_3A

Juszczyn_zał_3B

Juszczyn_zał_4A

Juszczyn_zał_4B

Rysunek

Juszczyn Sekcja 1-23

Uchwała

Ustalenia JUSZCZYN

Uzasadnienie Juszczyn

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony

w miejscowości Juszczyn

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr XVII.143.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email: gp@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej w Gminie Maków Podhalański

Stanowisko pracy: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim - w wymiarze 1 etatu.Niezbędne wymagania od kandydatów :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika o specjalności praca socjalna, polityka społeczna, psychologia,
 6. specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej,
 7. 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 8. znajomość przepisów prawnych w zakresie:
 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Kodeks Pracy,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,

Dodatkowe wymagania od kandydatów będące przedmiotem oceny :

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji,
 3. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. Samodzielność i kreatywność,
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów,
 6. Odporność na stres.
 1. Posiadanie prawa jazdy,
 2. Przedstawienie koncepcji rozwoju i funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych w perspektywie finansowej na lata 2017-2020,


Zakres podstawowych zadań na stanowisku:


 1. Kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Ośrodkiem” oraz reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa;
 2. Organizowanie pracy ośrodka oraz ustalanie organizacji wewnętrznej i zadań Ośrodka w regulaminie organizacyjnym;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o rachunkowości, a w szczególności:


a) szacowanie potrzeb finansowych na funkcjonowanie Ośrodka i wykonywanie zadań należących do zakresu jego działania oraz składania do Burmistrza i Wojewody zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu gminy i z budżetu państwa na każdy rok kalendarzowy,

b) opracowywanie planu finansowego Ośrodka, to jest planu dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy,

c) rzetelne, celowe, oszczędne i zgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi oraz poprawne rozliczanie ich wykorzystania z budżetem gminy i budżetem państwa,
d) zapewnienie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniach Ministra Finansów, zapewnienie posiadania wyodrębnionego od Urzędu Miejskiego konta wyodrębnionych ksiąg rachunkowych,

e) opracowanie pisemnych zasad rachunkowości jednostki, w tym planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów,

f) ustalenie i wdrożenie w Ośrodku procedur kontroli zarządczej, z uwzględnieniem standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów oraz zapewnienie wykonywania kontroli;


 1. Zabezpieczenie prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie określonym w odpowiednich przepisach prawa a w szczególności:
 1. zapewnienia szkolenia pracowników z zakresu przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 2. kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 3. prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadków przy pracy,
 4. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego;
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na podległych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 2. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie wykonywania przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w Statucie jednostki, w ustawach i uchwałach Rady;
 3. Koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 4. Sporządzanie i przedstawianie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;
 5. Współdziałanie w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 6. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Burmistrzem w celu łagodzenia skutków bezrobocia;
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów na realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi – na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza lub Radę Miejską odrębnymi dokumentami;
 10. Sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie przez podległych pracowników wszelkich spraw należących do właściwości Ośrodka określonych w Statucie Ośrodka, uchwałach Rady, zarządzeniach Burmistrza oraz odpowiednich ustawach i innych aktach normatywnych;
 11. Wykonywanie innych nie wymienionych zadań należących do Kierownika Ośrodka określonych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktach prawnych wyższego rzędu, uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza;
 12. Sporządzenie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka;
 13. Kierowanie pracą Ośrodka poprzez organizowanie pracy podległych pracowników oraz udzielanie im pomocy i instruktażu przy załatwianiu spraw;
 14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych pracowników;
 15. Badanie efektywności przyznania pomocy w miejscu zamieszkania klienta,
 16. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych za pośrednictwem burmistrza organom gminy;
 17. Prowadzenie, w zakresie należącym do właściwości działania Ośrodka spraw związanych z:

a)obronnością kraju,

b) przeciwdziałaniem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona kryzysu;

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych oraz zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązujących w Ośrodku;
 2. Udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Statucie Gminy, w tym przekazywanie informacji o jednostce w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie tych informacji w stałej aktualności;
 3. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im pomocy i wyjaśnień;
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym w drodze samokształcenia oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym;
 5. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników;
 6. Koordynacja dożywiania dzieci,
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,poz.922) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 7. kwestionariusz osobowy kandydata.
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902.),
 9. koncepcja funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem wykorzystania perspektywy finansowej na lata 2017-2020, przygotowana w formie prezentacji w programie Power Point, lub papierowej

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1. Zatrudnienie od 1 stycznia 2017 roku
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
 3. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych
 4. Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz na terenie Gminy Maków Podhalański,
 5. Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych,
 6. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.
 7. Czas pracy - przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski Maków Podhalański, 34-220 Maków Podhalański w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ” do dnia 14 października 2016 r. do godz.13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu ).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane . Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Maków Podhalański http://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski/Article/id,240820.html oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016,poz.992.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016poz. 902)

W miesiącu wrześniu 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.