Druki do pobrania

Druki podatkowe do pobrania - obowiązujące od 01.07.2019


Osoby fizyczne

Rolny

Informacja o gruntach - IR-1  

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  -  ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników -  ZIR-3

Leśny

Informacja o lasach -  IL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -  ZIL-1 

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  - ZIL-2 

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników -  ZIL-3

Nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  - IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  - ZIN-2

Osoby prawne


Rolny

Deklaracja na podatek rolny  - DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR-2

Leśny

Deklaracja na podatek leśny -DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDL-1 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDL-2

Nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości -  DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDN-1 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDN-2


Stawki podatku 2019

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Uchwała w sprawie wysokości opłaty za odpady komunalne

Stawki podatku 2018

Stawki podatku rolnego na 2018 rok

Stawka podatku leśnego na 2018 rok

Stawki podatku od nieruchomości 2018 rok

Stawki podatku 2017

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek rolny

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wysokości stawek podatku od środków transportowych

Druki do pobrania referat Finansowy

Osoby Prawne: 

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Osoby Fizyczne:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zgoda na informację o terminie zapłaty.

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportu.

Załącznik do Deklaracji DT -1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy na gospodarstwie rodziców

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego


Druki do pobrania referat Ogólny Spraw Obywatelskich

Podanie do Urzędu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie

Rezygnacja ze sprzedaży  napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Mały Grant wzór - sprawozdania


Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

Wniosek o stypendium

Dofinansowanie zakupu podręczników

Druki do pobrania referat Gospodarki Komunalnej

Wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Maków Podhalański

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/ przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Wniosek o wydanie wypisu w jakich terenach leżą działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu w jakich terenach leżą działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o rewitalizacje

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

Wniosek o zaświadczenie, że nieruchomość posiada numer

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Wniosek o przekwalifikowanie działki.

Nowy wzór deklaracji za wywóz śmieci


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

OŚWIADCZENIE SPÓLDZIELNI do wniosku na drzewa

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Deklaracja "Domki Letniskowe" odpady komunalne

UCHWAŁA NR IV.35.2019 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM