Informacje dla mieszkańców ws. odbioru odpadów komunlanych

Od dnia 01.01.2014 r. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Odpady zgromadzone w workach należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. Worki napełniane odpadami w sposób niezgodny z opisem nie będą odbierane.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości można pobrać ze strony internetowej Spółki lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów nieposegregowanych.

Odpady posegregowane można dostarczać do pojemników typu IGLOO rozmieszczonych na terenie Gminy Maków Podhalański lub wystawiać w workach do tego przystosowanych, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie PW-K „Eko-Skawa” ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim, lub Urzędzie Miejskim ul. Szpitalna 3 w Makowie Podhalańskim. Odbiór odpadów posegregowanych odbywa się dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

Odpady powinny być posegregowane według instrukcji znajdujących się na workach i w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański. 

Odpady nieodpowiednio posegregowane nie będą odbierane!

Przypominamy, że odpady segregowane należy gromadzić w workach oraz pojemnikach IGLO wg poniższych zasad.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 234 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 116 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 122 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 128 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 115 kb
Harmonogram wywozu odpadów1 komunalnych - Wieprzec 114 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 128 kb
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 310 kbASGOK MAKÓW PODHALAŃSKI 2017


INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENY GMINY MAKÓW PODH. ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w 2018 roku miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Giny Maków Podhalański zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest wyłoniony w drodze przetargu  Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej  z siedzibą ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka (RIPOK).
PROGRAMUSUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKIWRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

Program

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3a

Załącznik 3b


                                                                                 FIRMY odbierające śmieci i ścieki 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENY GMINY MAKÓW PODH. ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w 2017 roku miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Giny Maków Podhalański zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest wyłoniony w drodze przetargu Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej z siedzibą ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka (RIPOK).UM dnia 30.12.2016 r.


Program ochrony środowiska dla gminy Maków Podhalański na lata 2004 – 2007 wraz z perspektywą na lata 2008 – 2011

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2009- 2013

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI AKTUALIZACJA
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - 2017 r


INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA


Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.poz.2167).

I. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, 
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Maków Podhalański

33,00

21,25

  29,10

20,50

23,40

24,47


Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Maków Podhalański osiągnęła :

- w 2012 roku33,00% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),

- w 2013 roku21,25 % (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),

- w 2014 roku29,1% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%),

- w 2015 roku20,50% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%),

- w 2016 roku23,40% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%),

- w 2017 roku24,47% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20%),II. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych


Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia w poszczególnych latach został określony poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który przedstawia się następująco :

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane 
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Maków Podhalański

0

100

  100

  100

95,60

100


Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Maków Podhalański osiągnęła:

- za rok 201 20% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%).

- za rok 201 3 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).

- za rok 201 4100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%

- za rok 201 5100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%

- za rok 201696,60% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%

- za rok 2017100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosi 45%


Według art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


III. Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy odpadów (Dz.U.2012.poz .676), dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Maków Podhalański

12

26,30

22,46

0

0

36,35Z powyższego zestawienia wynika, że  Gmina Maków Podhalański osiągnęła :

- za rok 201 2 12% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%)

- za rok 201 326,30% ( dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%)

- za rok 2014 – 22,46% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%)

- za rok 2015 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%)

- za rok 2016 – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%)

- za rok 2017 – 36,35% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).
Stan na 30.03.2018 r.

.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o. o. w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8A


WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I/LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z TERENU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKIZapobieganie powstawania odpadówINFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENY GMINY MAKÓW PODH. ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w 2016 roku miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Giny Maków Podhalański zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będzie wyłoniony w drodze przetargu Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Myślenicach ul. Słowackiego 82 (RIPOK)


UM dnia 22.12.2015 r.


Apteki w Twojej okolicy odbierające przeterminowane leki

Apteka „Pod Kasztanami”
ul. Kasztanowa 11,  34-220  Maków Podhalański

Telefon do apteki: /33/ 877 11 02