Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym


WARUNKI PRZYZANIA DODATKU WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

    1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.
    2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.


CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ DODATEK WĘGLOWY

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek we właściwym sobie urzędzie (zgodnie z lokalizacją gospodarstwa domowego), np. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim dla gospodarstwa domowego zlokalizowanego na obszarze Gminy Maków Podhalański. Gmina może wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Organ administracji, tj. burmistrz ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego.

Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin i stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski do pobrania


W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA DODATEK WĘGLOWY

  1. W formie papierowej - wypełniony odpowiedni wniosek (do pobrania powyżej) można złożyć osobiście we właściwym sobie urzędzie (zgodnie z lokalizacją  gospodarstwa domowego), np. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (ul. Szpitalna 3, telefon kontaktowy: 33 874-97-00) dla gospodarstwa domowego zlokalizowanego na obszarze Gminy Maków Podhalański - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
  2. W formie elektronicznej - wypełniony wniosek (do pobrania powyżej) przesyłamy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jako załącznik do korespondencji. Wniosek (plik z wnioskiem) musi zostać podpisany elektronicznie Certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym (PZ).
    Szczegółowe informacje jak dostarczać dokumenty za pomocą platformy ePUAP pod adresem: https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci-infor...


KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można złożyć od 17 sierpnia 2022 do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK