BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA XIX EDYCJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie "Babiogórska Szopka Regionalna". Prace konkursowe prosimy składać w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5 do dnia 13 grudnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom na szczeblu gminnym nastąpi 18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 (tel/fax. 033/87 71 481).

Poniżej regulamin Konkursu Powiatowego.

Organizatorzy:

- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,
- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy,
- przy współudziale Gmin z terenu powiatu suskiego.

Regulamin konkursu
1. Ocenie podlegają szopki spełniające następujące warunki:
a) przedstawienie scenerii betlejemskiej ilustrujące narodzenie Zbawiciela,
b) umieszczenie sceny betlejemskiej w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobraz (w tym koniecznie zarys Babiej Góry), architektura (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.,
c) szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień),
Ocenie nie podlegają szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia, eternit itp.) Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.) Dopuszcza się użycia plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegają szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek. Organizatorzy proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 1b
i zastosowanie się do jego zaleceń.
2. Szopki oceniane będą w następujących kategoriach:
a) rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),
b) dziecięca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci
w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych),
c) młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież szkół średnich).
3. Przy ocenie szopek będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) zastosowanie się do pkt. 1 niniejszego regulaminu,
b) staranność wykonania,
c) estetyka wykonania.
4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: gminnym
i powiatowym:
a) Organizacją etapu gminnego zajmują się wspólnie szkoły i parafie przy współudziale Urzędów Gmin i ośrodków kultury. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych w oparciu o niniejszy regulamin
i typujące na konkurs powiatowy wyłącznie prace nagrodzone pierwszą nagrodą w każdej z 3 kategorii. W przypadku przyznania więcej niż jednej pierwszej nagrody w danej kategorii jury konkursu powiatowego dokona weryfikacji i zdecyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu prac do konkursu
finałowego. Na konkurs powiatowy wytypowana może być również jedna praca wyróżniona nagrodą specjalną.
b) W sytuacji, gdy na terenie gminy nie został zorganizowany etap gminny konkursu, na konkurs powiatowy przyjmowane będą wyłącznie szopki zakwalifikowane przez właściwe gminne ośrodki kultury, w ilości nie większej niż podane zostało w p.4 a. regulaminu.
c) Organizacją etapu powiatowego zajmuje się Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych wytypowanych przez gminy w oparciu o niniejszy regulamin. Jury przyznaje w każdej kategorii 3 nagrody: I, II i III. Jury może oprócz tego przyznać w każdej kategorii jedną nagrodę specjalną.
d) Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia na konkurs szopek spoza powiatu suskiego wykonanych zgodnie z niniejszym regulaminem, po uprzednim kontakcie z organizatorami.

5. Terminy:
a) Terminy rozstrzygnięcia konkursów gminnych określają ich organizatorzy.
b) Prace na konkurs powiatowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Budzowie (Sala Narad) w dniu 09. 01. 2020 r. (czwartek)
w godzinach od 8.00 do 15.00
Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego i rozdanie nagród nastąpi 19. 01. 2020 r. o godz. 12.00 (po Mszy Św. z godz. 11.00)
w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

Odbioru szopek można dokonywać w dniu ogłoszenia wyników lub do 24.01.2020 r. Prace nagrodzone w konkursie powiatowym pozostają do dyspozycji organizatorów do celów ekspozycyjnych. Prace nienagrodzone
i nieodebrane w terminie również pozostają do dyspozycji organizatora.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy,
tel. (33) 874 01 35
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie,
tel. (33) 874 00 11
- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel. (33) 875 79 40

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Szopka – urządzana w kościołach, noszona przez kolędników odwiedzających domy w okresie Bożego Narodzenia – to miniaturka betlejemskiej groty zaludniona figurkami – postaciami aniołów, pasterzy, wiernych składających hołd Narodzonemu Dzieciątku. Nierzadko swoim wystrojem nawiązywała do lokalnych pejzaży, zwyczajów, realiów codziennego życia, a także do wydarzeń społecznych i politycznych. W szopce od zawsze było miejsce dla wszystkich – wszak Ten, który się narodził niósł zbawienie całemu światu.
Pierwszą szopkę w dziejach Kościoła urządził św. Franciszek z Asyżu (1182 – 1226). Zimą 1223 roku w miasteczku Greccio, w autentycznej stajni, gdzie znajdowały się: osiołek
i wół, położył w żłobie, na sianie, dziecko gospodarza i odczytał towarzyszącym mu braciom tekst Ewangelii o Narodzeniu, na ten sam temat wygłosił homilię. W podobnej scenerii
w następnych latach odprawiał Mszę Św. i opowiadał wiernym o Cudzie Narodzenia. W ten sposób pragnął przybliżyć prostym ludziom tajemnicę Zbawienia. W ślad za św. Franciszkiem zakon franciszkanów stał się pierwszym propagatorem nie tylko szopki, ale także widowisk religijnych mówiących o Bożym Narodzeniu.
Widowiska religijne miały swoje źródło w tzw. dialogach, wywodzących się bezpośrednio z teatru rzymskiego. Początkowo były to dysputy prowadzone pomiędzy postaciami ze Starego i Nowego Testamentu, np. pomiędzy Adamem i Ewą, Abrahamem
i Izaakiem itp. W Polsce widowiska religijne pojawiły się w XIII stuleciu, początkowo
w klasztorach, a następnie w bursach akademickich, na rynkach miast itp. Równocześnie, wzorując się na św. Franciszku z Asyżu, urządzano w kościołach w okresie Bożego Narodzenia stajenki betlejemskie. Początkowo były to nieruchome figurki ustawiane w odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu. Szopki z ruchomymi kukiełkami, nazywane „betlejemki” zaczęto konstruować dopiero w XVI wieku.
W XVIII stuleciu, gdy na skutek wprowadzania do widowiska jasełkowego zbyt wielu elementów świeckich, biskup poznański Teodor Czartoryski, a w ślad za nim inni, zakazał w kościołach tego typu przedstawień jako nie licujących z powagą miejsca, przerodziły się one w przenośny teatrzyk kukiełkowy. Nadal jednak w świątyniach przygotowywano tradycyjne stajenki betlejemskie konstruując całe kompozycje pejzażowe, ustawiając figurki
z drewna, porcelany, gipsu. Wiele z nich prezentowało lokalną architekturę, zwyczaje, stroje, czy wreszcie aktualną sytuację społeczną i polityczną. W trudnych dla narodu okresach szopka stawała się nierzadko wręcz patriotyczną demonstracją.
Podobnie było z szopkami obnoszonymi po domach przez kolędników. W każdym regionie miały one odrębne, charakterystyczne formy, jak np. słynna dzisiaj nieomal na całym świecie szopka krakowska.
Także pod Babią Górą jeszcze pół wieku temu kolędowano z szopką, często skromną jak pasterski szałas – w przeszłości atrybut tej ziemi.
Nawiązując do dawnych tradycji Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizują konkurs - BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA. opr. Urszula Janicka – Krzywda