Zawiadomienie o Sesji 22.01.2020r


OgSO.0002.15.2020
                                                                                                                    Maków Podhalański, 22 stycznia 2020 roku.       

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie  Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na  dzień  29 stycznia  2020 r. (środa) o godz.  9 00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na którą serdecznie zapraszam:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia   27 listopada 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz sposobu jej składania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Maków Podhalański oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Maków Podhalański
 14. Przekazanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.
 16. Przekazanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim za 2019 rok.
 17. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.