POWSZECHNY SPIS ROLNY - INFORMACJA W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH


POWSZECHNY SPIS ROLNY - INFORMACJA W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Makowa Podhalańskiego – Gminny Komisarz Spisowy informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Biura Spisowego, dla obszaru gminy Maków Podhalański liczba kandydatów na rachmistrzów wynosi 2 osoby.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1)pełnoletnich;

2)zamieszkałych na terenie danej gminy;

3)posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych winni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim podając następujące dane:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- numer telefonu;

- informację o spełnianiu wymogów formalnych przedstawionych powyżej;

- oświadczenie o spełnianiu wymogu odnośnie braku karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe należy złożyć z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych. przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. W przypadku tej samej ilości punktów z egzaminu przy wyborze rachmistrza znaczenie będzie miała kolejność zgłoszenia w trakcie naboru.

Kontakt:

Gminne Biuro Spisowe – Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

- Paweł Barzycki – Koordynator gminny – tel. 338749742,

- Katarzyna Czarniak – tel. 338749742,

- Barbara Szramowiat – tel. 338749743,

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl