Sesja Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].


zwołuję na dzień 28 października 2020 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie w trybie zdalnym i będzie transmitowana w sieci internetowej,
na którą serdecznie zapraszam. 


Proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy tegorocznych stypendystów. 
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2020-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
 11. Przekazanie informacji w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2021 w gminie Maków Podhalański.
 12. Przekazanie informacji w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w gminie Maków Podhalański.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów w miejscowości Juszczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Białce .
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku,  a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.166.2016 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Maków Podhalański.
 20. Przekazanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2019/2020
 21. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.