Zawiadomienie - XXI Sesja Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański OgSO.0002.21.2020 Maków Podhalański, 02 września 2020 roku.

zwołuję na dzień 9 września 2020 r. (środa) o godz. 9:00 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na którą serdecznie zapraszam:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2020-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Maków Podhalański.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Juszczyn w Gminie Maków Podhalański, zmienioną uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański – etap. A
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański – etap A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Maków Podhalański.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.713)pracodawcaobowiązanyjestzwolnićradnegoodpracyzawodowejwceluumożliwieniamubraniaudziałuwpracachorganówgminy.