Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie  Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  374,  ze  zm.) art.  15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].

zwołuję na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie w trybie zdalnym i będzie transmitowana w sieci internetowej, 
na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
  • Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  • Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
  • Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
  • Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec