Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].

 

zwołuję na dzień 26 października 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 13:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,

które odbędzie się w trybie zdalnym


Tematem posiedzenia będzie:


 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku;
  • b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2020-2026;
  • c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania. 
  • d) w sprawie wysokości stawek od nieruchomości.
  • e) w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku nieruchomości
  • f) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
 2. Przekazanie informacji w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2021 w gminie Maków Podhalański.
 3. Przekazanie informacji w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w gminie Maków Podhalański.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
  • b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów w miejscowości Juszczyn.
  • c) w sprawie uchwalenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn.
 5. Sprawy bieżące. 


Przewodniczący Komisji
Spyrka TomaszNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.