Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim

Na podstawie §65 Statutu Gminy Maków Podhalański- Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję

na dzień 8 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 7:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2020-2026;
  • w sprawie zmniejszenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2020 rok;
  • w sprawie ustanowienia hipoteki;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Maków Podhalański;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Juszczyn w Gminie Maków Podhalański, zmienioną uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański – etap. A;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański – etap A;
  • w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Maków Podhalański.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Spyrka Tomasz

Na podstawie art.25ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.