Posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].


zwołuję na dzień 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych

które odbędzie się w trybie zdalnym .


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
    • w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Baśniowy Zakątek” w Białce .
    • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
    • w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.166.2016 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Maków Podhalański.
  2. Przekazanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2019/2020.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Polak


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.