AKTUALIZACJA - Nieruchomość gminna na sprzedaż


Informacja o odwołaniu i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) Burmistrz Makowa Podhalańskiego odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 16.02.2021 r. o godz. 10.00, na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym.  

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, poprzez umieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański. 

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają  zwrot kwoty nie później niż przed upływem 3 dni. 


UZASADNIENIE

Przedmiotowy przetarg odwołuje się z uwagi na konieczność wyjaśnienia znacznych rozbieżności pomiędzy zaksięgowaną wartością nieruchomości a oszacowaną wartością nieruchomości dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.