Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2036


Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) Burmistrz Makowa Podhalańskiego

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Maków Podhalański na lata 2021 - 2036, w dniach od 18.06.2021 r. do 09.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 (pok. nr 28 – sala narad) w godz. od 7:15 do 15:15. Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pod adresem: https://www.makow-podhalanski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości:

  • w formie pisemnej do Burmistrza Makowa Podhalańskiego oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@makow-podhalanski.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Pliki do pobrania:

  1. OBWIESZCZENIE (pdf, 685.56KB)
  2. Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło,… (pdf, 2,648.49KB)
  3. Formularz zgłaszania uwag Maków Podhalański(pdf, 116.67KB)