Barwy jesieni

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Barwy jesieni". Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Świat robotów". Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Termin składania prac upływa z dniem 18 października 2021r. Szczegóły znaleźć można w regulaminie konkursu.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU Z CYKLU „ BARWY JESIENI” PT. „ ŚWIAT ROBOTÓW”

 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
 2. Cel: zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno kolorów, kreatywność oraz interpretacje tematu konkursu.
 3. Technika prezentowanych prac: malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, instalacje.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 samodzielnie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagrodzoną pracę i dokładnie opisaną (imię, nazwisko, klasa/wiek, miejscowość, szkoła/przedszkole [prace indywidualne lub zbiorowe], telefon kontaktowy lub e-mail). Prace winny być oprawione (passe-partout).
 5. Nieprzekraczalny termin składania prac 18 października 2021r. - Miejska Biblioteka Publiczna lub Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Do prac zbiorowych każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko autora, klasa/wiekowa grupa przedszkolaków, ilość prac).
 6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.
 7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie artystyczna jakość nadesłanych prac. W przypadku przedszkolaków dopuszczalna jest pomoc osoby starszej).
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz ewentualnie wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
 9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły/przedszkola). Informacja o osobach nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP: makowskakultura.naszabiblioteka.com oraz na Facebooku: www.facebook.com/makowskakultura/.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 października 2021 r. o godz. 11.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego (obowiązkowa dezynfekcja rąk i stosowanie maseczki ochronnej).
 11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 18 listopada 2021 r. Odwiedzać ją można będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikami Domu Kultury (tel. 33/ 87 71 481). Natomiast w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 3 Maja 24 będzie wyświetlana projekcja wszystkich prac konkursowych. Instalacje przestrzenne będą eksponowane w Letniej Czytelni przy budynku biblioteki.
 12. Od dnia 22 listopada 2021 r. (po zamknięciu wystawy) eksponowane prace będą sukcesywnie dostarczone do szkół autorów prac.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
 14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, klasa/wiek, miejscowość, szkoła/przedszkole, telefon kontaktowy, e-mail. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: makowskakultura.naszabiblioteka.comwww.facebook.com/makowskakultura/, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.