Nieruchomość gminna na sprzedażBurmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00025714/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Opis, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość położona w Makowie Podhalańskim, składająca się z działki ewidencyjnej nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, w centralnej części zabudowanej budynkiem użytkowym handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 488,60 m2.

Działka o regularnym kształcie, w zarysie prostokątna, płaska, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie terenów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną oraz szpitala. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociąg miejski, kanalizację miejską.

Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty niskim dachem dwuspadowym.

Budynek wybudowany w latach 1970-1973 (w roku 1989 wykonano modernizację parteru).

Dostęp do pomieszczeń użytkowych na piętrze odbywa się po schodach zewnętrznych i okalającym kondygnację piętra balkonie.

Budynek wymaga przeprowadzenia remontu generalnego.

Przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 sierpnia 2007 r. działka nr 7453/8 objęta jest jednostką strukturalną oznaczoną symbolem „MW” tj. tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, dla której jako przeznaczenie podstawowe ustalono utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowo-usługowych obejmujących:

  1. zabudowę mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego;
  2. usługi publiczne, obiekty administracji i instytucji o charakterze ogólnomiejskim;
  3. usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, finansów, turystyki, obsługi prawnej i inne o charakterze ogólnomiejskim.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustalono możliwość lokalizacji: obiektów i urządzeń usług publicznych i komercyjnym o charakterze lokalnym, wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne; urządzeń infrastruktury technicznej; nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych, oraz wydzielonych małych parkingów.

Sposób zagospodarowania: nieruchomość zagospodarowana na cele handlowo-usługowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości: po zawarciu umowy sprzedaży i protokolarnym przekazaniu nieruchomości.


Cena wywoławcza: 990.000,00 zł

 /słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/


Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 9.900,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j.).

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: do jednego z liczników energii elektrycznej zamontowanych w budynku, podpięty jest Automat do sprzedaży usług pocztowych (paczkomat). Obciążenie za zużycie energii odbywa się na podstawie odczytów sublicznika.


Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2021 r. /czwartek/ o godz. 10.00
w sali nr 28 /Sala Konferencyjna - II piętro/ w budynku Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3.


Wadium - wysokość, formy, termin i miejsce wnoszenia:

Wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 99.000,00 zł
 /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/.


Wadium wnoszone jest w pieniądzu, w terminie do dnia 04.10.2021 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim nr 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002 Bank Spółdzielczy Jordanów O/Maków Podhalański.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.


Warunki przetargu:

Wpłata wadium lub przedłożenie dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Złożenie w terminie do dnia 04.10.2021 r. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu (druk oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).

Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale.

Małżonkowie nabywający nieruchomość na majątek wspólny powinni uczestniczyć w przetargu razem. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie może uczestniczyć w przetargu osobiście, może przed przetargiem udzielić współmałżonkowi pisemnej zgody na samodzielne dokonywanie przez niego czynności przetargowych.

W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni przedłożyć Komisji aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w kwocie nominalnej na konto wskazane przez uczestnika przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego z ważnych powodów może odwołać ogłoszony przetarg niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.


Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID- 19, informuje się, że:

  • ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących;
  • uczestnik przetargu będzie ma obowiązek wyposażyć się w środki ochrony osobistej (maseczka) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa. W wymienione środki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.


Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Referat Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr /33/ 874-97-00.


Załączniki

  1. Oświadczenie - plik PDF(pdf, 204.32KB)
  2. Oświadczenie - plik edytowalny DOC(doc, 35.50KB)

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej /link/


Data publikacji ogłoszenia: 2021-07-30