Nieruchomość gminna na sprzedaż - aktualizacja

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Podhalańskim.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490),

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje o wyniku przetargu:

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
  Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.
  Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 07.10.2021 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali Nr 28 (Sala Konferencyjna/Sala Narad – II piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3.

 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
  Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa położona w Makowie Podhalańskim (obręb 0001-Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański), oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 7453/8 o pow. 0,0504 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 488,60 m2, objęta księgą wieczystą nr KR1B/00025714/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
  Wadium w określonej wysokości tj. 99.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.10.2021 r. wpłacił 1 uczestnik, który został dopuszczony do I przetargu na sprzedaż nieruchomości objętej ogłoszeniem o przetargu.
  Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu:  0

 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
  Cena wywoławcza nieruchomości: 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j.)

 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
  „RAPACZ” Spółka Jawna

Dokumenty do pobrania:
 1. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Podhalańskim