Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu 

Urząd Miejski w Makowie Podhalański -  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego , że w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.:

- są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

- wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.


Należność można uiścić na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Makowie Podhalańskim : Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu     z zaznaczeniem jego rodzaju lub bezpośrednio w kasie Urzędu w dniach: poniedziałek,wtorek, środa, czwartek,  piątek 

w godz. od 7.15 do 14 00.

Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. ), w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art.11 ¹ ust.2.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania poniżej.
 

Informacji na temat opłat udziela się pod numerem telefonu 33/ 874 97 21


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie