Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Burmistrz Maków Podhalańskiego

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego, że dnia  30 września
 2021 r. 
upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty ze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art.11¹ ust.2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art.18 ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny  jego niedotrzymania. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański 09879900010010010001140026