Sesja Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (27.10.2021)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie  Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję 


na dzień 27 października  2021 r. (środa)  o godz.  9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
będzie również transmitowana w sieci internetowej, 
na którą serdecznie zapraszam.  


Proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za I półrocze 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV.232.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.266.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku na przebudowę drogi powiatowej nr 1688.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na remont drogi ul. Za Wodą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Maków Podhalański.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żarnówce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszarów miejscowości Maków Podhalański.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, miejscowości Maków Podhalański.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Podhalański w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 Gminy Maków Podhalański.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 23. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward OrawiecNa  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz.1372)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.