Środki zewnętrzne na renowację nagrobków


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę do Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie na kwotę 18 000,00 złotych.

Zadanie finansowane jest w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”

Nasze zadanie dotyczyć będzie dwóch nagrobków:

  • Odnowienie grobu bohatera walk powstań narodowych, byłego oficera wojska polskiego śp. Porucznika Antoniego Lubicz Kurowskiego.
  • Odnowienie grobu Katarzyny Weber oraz tablicy pamiątkowej jej synów zmarłych w wojnie bolszewickiej oraz Katyniu i Charkowie.

Na dzień dzisiejszy został wyłoniony wykonawca zadania, który pod opieką osoby z uprawnieniami konserwatorskimi dokona prac renowacyjnych obu grobów.