W Makowie Podhalańskim rusza budżet obywatelski!

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum.

Uprzejmie informujemy że projekty składane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego na rok 2021 mogą dotyczyć wszystkich spraw, które stanowią zadania własne gminy.

Chcąc zgłosić projekt należy wypełnić formularz dostępny na stronie  https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org lub pobrać wersję papierową w Biurze Obsługi Urzędu.

Wypełnione formularze projektowe składa się w wersji papierowej w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem e-mail na adres urzad@makow-podhalanski.pl

Składanie wniosków potrwa

od 01.07.2021 do 31.07.2021

ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju Miasta, tj. ma charakter lokalny.

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego zarówno dla obszaru Maków Dolny oraz Maków Centrum w 2020 roku.

4. Zadania może zgłaszać każdy, który w dniu zgłoszenia ukończył 16 lat.

5. Zgłoszeń zadań należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ lub złożenie wypełnionego  w Biurze Obsługi w Urzędzie . Formularze dostępne są na stronie https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ oraz w Biurze Obsługi Klienta

6. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.

7. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu wyznaczonego na podstawie § 9 Regulaminu nie będą rozpatrywane.

8. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. § 3 nie będzie rozpatrywane.

9. Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej https://makow-podhalanski.budzet-obywatelski.org/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


UCHWAŁA NR XXX.291.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie : określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2022 r.