Zawiadomienie o posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].

zwołuję
na dzień 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 9:00
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
która odbędzie w trybie zdalnym i będzie transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2021 rok.
  5. Informacja z wykonania planu finansowego prowadzonego rachunku dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim za 2020 rok.
  8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Dla zainteresowanych, istnieje możliwość aktywnego udziału w zdalnych obradach sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, w sali narad.

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.