Zawiadomienie o posiedzeniu XXVII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].zwołuję na dzień 24 luty 2021 r. (środa) o godz. 9:00
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie w trybie zdalnym
i będzie transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim za okres 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia w 2021 roku kosztów inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Maków Podhalański
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/10 z dnia 10 listopada 2010r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/116/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.217.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz sposobu jej składania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2021 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości gminne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszarów miejscowości Maków Podhalański
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 17. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Dla zainteresowanych, istnieje możliwość aktywnego udziału w zdalnych obradach sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, w sali narad.