Zawiadomienie o posiedzeniu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:00
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.UWAGA: aktualizacja komunikatu zobacz tutaj: Aktualizacja - XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalańskim i zwrotu części tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maków Podhalański na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2020 r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – monitoringu rocznego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2014-2020 za okres 1.01.2020-31.12.2020 oraz raportu końcowego o stanie Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maków Podhalański na lata 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 1.01.2020–31.12.2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański za rok 2020.
 17. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


 Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.