Zawiadomienie o posiedzeniu XXX Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (23.06.2021)


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański


zwołuję na dzień 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:00
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na którą serdecznie zapraszam:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków Podhalański za 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2020 r.
 7. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Maków Podhalański za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków Podhalański na rok szkolny 2021/2022.
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward OrawiecNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz.713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.