Zawiadomienie o posiedzeniu XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (17.11.2021)


Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański


zwołuję na dzień 17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Przekazanie informacji sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2022 w Gminie Maków Podhalański.
 9. Przekazanie informacji sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w Gminie Maków Podhalański.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Maków Podhalański.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie zawarcia umowy oraz przyjęcia dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański.
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz.1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.