Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (16.11.2021)


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 16 listopada 2021 r. /wtorek/ o godz. 7:45
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027;
  • w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 2. Przekazanie informacji sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2022 w Gminie Maków Podhalański.
 3. Przekazanie informacji sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w Gminie Maków Podhalański.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie upoważnienia Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie zawarcia umowy oraz przyjęcia dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Spyrka TomaszNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.