Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (22.06.2021)


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 22 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 7:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  a) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Maków Podhalański za 2020 r.
  b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
  c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2020-2026.
  d) w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
  e) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2022 r.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.