Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 26.10.2021

Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję


na dzień 26 października 2021 r. /wtorek/ o godz. 8:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:


 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXV.232.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku.
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.266.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku na przebudowę drogi powiatowej nr 1688.
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na remont drogi ul. Za Wodą.
  • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim (Halniak).
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żarnówce.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim (ul. Bema).
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim (pod oczyszczalnie).
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszarów miejscowości Maków Podhalański.
  • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, miejscowości Maków Podhalański.
  • w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Podhalański w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Spyrka Tomasz


Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1372)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.