Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].


z w o ł u j ę
na dzień 23 lutego 2021 r. /wtorek/ o godz. 8:00
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w trybie zdalnym

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
  2. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu w 2021 roku.
  3. w sprawie poniesienia w 2021 roku kosztów inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Maków Podhalański
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/400/10 z dnia 10 listopada 2010r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/116/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim.
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.217.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz sposobu jej składania.
  6. w sprawie w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2021 roku”.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości gminne.
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
  9. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne;
  10. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszarów miejscowości Maków Podhalański
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.