Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 30 marca 2021 r. /wtorek/ o godz. 8:00
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2027.
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2021 roku.
  • w sprawie wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalańskim i zwrotu części tej opłaty
  • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maków Podhalański na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim.
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A.
  • w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.