Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Oświaty 13.09.2021


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański- Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję nadzień 13 września 2021 r.(poniedziałek ) o godz. 13 30

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych

które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały :
  • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
  • w sprawie ustalenia zasad sprawienia pochówku oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pochówku przez Gminę Maków Podhalański
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2020/2021.
  • Sprawy bieżące.Przewodniczący Komisji

Kazimierz Polak

Napodstawieart.25ust.3 ustawy z dnia 08 marca1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz.1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu brania udziału w pracach organów gminy.