Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych 27.10.2021

Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję 


na  dzień  27 października 2021 r.  (środa ) o godz. 8:15

posiedzenie Komisji  Rady  ds. Oświaty i Spraw Socjalnych
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 


Tematem  posiedzenia  będzie:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
    • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 Gminy Maków Podhalański.
    • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący  Komisji
 Kazimierz Polak


Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r.   o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz.1372)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.