Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) art. 15zzzi. [Zdalny tryb organizacji posiedzeń kolegialnych organów administracji publicznej].

zwołuję
na dzień 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 8:15
posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych
które odbędzie się w trybie zdalnym


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Polak


 Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.