Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych


Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku


zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. (środa ) o godz. 8:00
posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
    • w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2020 r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
    • w sprawie przyjęcia sprawozdania – monitoringu rocznego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2014-2020 za okres 1.01.2020-31.12.2020 oraz raportu końcowego o stanie Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maków Podhalański na lata 2014-2020.
    • w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 1.01.2020–31.12.2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
    • w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański za rok 2020.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Kazimierz PolakNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.