Zwolnienie z części podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – usługi hotelarskie

Rady Miejska w Makowie Podhalańskim w dniu 31 marca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r.

Co to oznacza?

za miesiąc styczeń, luty i marzec 2021 zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.


Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Makowa Podhalańskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r.:

  • deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informację lub korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,
  • oświadczenie przedsiębiorcy stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.


Zwolnienie następuje na podstawie:

UCHWAŁY NR XXVIII.255.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie przedsiębiorcy
  2. Uchwała nr XXVIII.255.2021 rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19